Monday, 22 October 2012

Latihan Kefahaman 2Baca petikan di bawah. Kemudian, jawab soalan-soalan yang berikut.

      Pada minggu lalu, sekolah Soon Kit adakan aktiviti gotong-royong. Mereka mengumpulkan semua bahan kitar semula. Kitar semula penting untuk menjaga alam sekitar.
      Selain itu, guru dan murid juga turut menanam pokok. Pokok dapat memberikan udara segar di kawasan sekolah. Akhirnya, mereka berasa gembira kerana sekolah mereka bersih dan indah.

1. Apakah aktiviti yang diadakan di sekolah Soon Kit?
  Aktiviti yang diadakan di sekolah Soon Kit ialah _____________________________________________________.

2. Mengapakah kitar semula penting ?
Kitar semula penting untuk_________________________________.

3. Apakah yang ditanam oleh guru dan murid ?
  Guru dan murid__________________________________________.

4. Mengapakah mereka berasa gembira ?
  Mereka berasa gembira kerana ______________________________.Saturday, 6 October 2012

Latihan Pemahaman


LATIHAN PEMAHAMAN TAHUN 3

NAMA :________________                                                 TARIKH:____________

   Baca petikan di bawah dengan teliti dan jawab soalan-soalan berikut.

         Hari ini hari Ahad. Boon Eng tidak bersekolah. Dia menolong ayahnya membersihkan halaman rumah. Ayah Boon Eng memotong rumput. Boon Eng menyapu rumput yang telah dipotong.
         Tiba-tiba, Boon Eng terlihat seutas rantai emas. Boon Eng segera memberitahu ayahnya. Rupa-rupanya rantai emas itu ialah rantai ibunya. Rantai emas ibunya hilang tidak lama dulu. Boon Eng menyerahkan rantai emas itu kepada ibunya.
         Ibu Boon Eng gembira. Boon Eng berasa gembira juga.

1. Mengapakah Boon Eng tidak bersekolah ?
   _____________________________________________________________

2. Apakah ayah Boon Eng buat ?
   _____________________________________________________________

3. Bagaimanakah Boon Eng menolong ayahnya ?
   _____________________________________________________________

4. Apakah yang dilihat oleh Boon Eng ?
   _____________________________________________________________

5. Mengapakah ibu Boon Eng gembira ?
   _____________________________________________________________


Kata Nama Am

LATIHANLATIHAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 1
NAMA :_______________           TARIKH :________

A) Isi tempat kosong dengan kata hubung yang betul.

                        dan               atau

1. Rumah yang dibelinya itu besar __________ cantik.
2. Cikgu Chan memanggil saya ________Boon Seng ?
3. Anne ___________ abangnya telah ke perpustakaan.
4. Kami akan bertolak pulang ke kampong esok ___________lusa.
5. Kerja sekolah kamu telah siap ____________ belum ?

B)  Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.
1. Ibu ______________sayur itu sehingga bersih.
2. Saya ____________ibu menghidangkan makanan.
3. Otak _____________ cerdas jika selalu bersenam.
4. Rombongan kami ____________ke dusun buah-buahan.
5. Kami berpegangan tangan untuk _____________bulatan.

      membantu   melawat   membentuk   mencuci   menjadi